Θεματική ενότητα 6: Αξιολόγηση και ανάλυση διαταραχών της κίνησης

Υπεύθυνη: Παρασκευή Γιαγκάζογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σκοπός είναι η αξιολόγηση και ανάλυση της κινητικότητας τω μικρών παιδιών με τυπική ανάπτυξη αλλά και των παιδιών και ατόμων με αναπηρία με κύριους στόχους  α) την ανίχνευση των αποκλίσεων της κίνησης από το φυσολογικό β) την αξιολόγηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την κίνηση  γ) την προσαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων άσκησης για τη βελτίωση της κινητικότητας.

Ειδικά ερευνητικά πεδία:

  1. Αξιολόγηση διαταραχών της κίνησης: Σκοπός είναι η ανίχνευση με κινητικά και εργαστηριακά τεστ των διαταραχών  βασικών   κινητικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων όπως ισορροπία, δύναμη, χρόνος αντίδρασης. 
  2. Αξιολόγηση παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την κίνηση: Σκοπός είναι ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών κυρίως παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και η παρέμβαση στο αντίξοο περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης.
  3. Προσαρμογή κατάλληλων  προγραμμάτων άσκησης:  Σκοπός είναι η εφαρμογή κατάλληλων  προγραμμάτων άσκησης  προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε παιδιού ή ατόμου με αναπηρία με στόχο τη βελτίωση των διαταραχών της κίνησης .
Βάρος: 
6