Θεματική ενότητα 5: Μηχανικά χαρακτηριστικά του μυοσκελετικού συστήματος – Κύκλος Διάτασης-Βράχυνσης- Νευρομυικές προσαρμογές

Συντονίστρια: Αραμπατζή Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σκοπός μας είναι η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του μυοσκελετικού συστήματος

  1. Μελέτη της σκληρότητας του μυοτενόντιου συστήματος και των μελών του σώματος
  2. Ρόλος των μηχανικών χαρακτηριστικών του μυοτενόντιου συστήματος στην κινητική απόδοση
  3. Νευρομυϊκές προσαρμογές μετά από ειδικά πρωτόκολλα άσκησης
Βάρος: 
5