Θεματική Ενότητα 2: Νευρο-μηχανική και κακώσεις οπίσθιων μηριαίων μυών

Συντονιστής:  Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής

Στόχος μας είναι η μελέτη της λειτουργίας των οπισθίων μηριαίων μυών  σε τρία γενικά βασικά επίπεδα: α) το ανατομικό/κινησιολογικό, δηλαδή την ανάλυση της  μορφολογίας και της αρχιτεκτονικής σε πτώματα και σε ζωντανά άτομα β) το λειτουργικό, δηλαδή της ενεργοποίησης και παραγωγής δύναμης των μυών και γ) το παθολογικό, δηλαδή της διαταραχής της λειτουργίας των μυών αυτών και των συνεπειών τους για την ανθρώπινη κίνηση.

Ειδικά θεματικά πεδία:

  1. Διαμερισματοποίηση των οπίσθιων μηριαίων: Οι οπίσθιοι μηριαίοι αποτελούνται από τέσσερις μυς και ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει ξεχωριστά τμήματα – διαμερίσματα. Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε τη λειτουργική σημασία της  ύπαρξης διαφορετικών διαμερισμάτων των μυών αυτών.
  2. Νευρο-μηχανική της ρήξης οπισθίων μηριαίων : Στόχος μας είναι να εξετάσουμε τις μεταβολές της μηχανικής των οπισθίων μηριαίων μετά από κάκωση.
  3. Οπίσθιοι μηριαίοι και λειτουργία της λεκάνης: Σκοπός είναι η εξέταση της ανατομικής και λειτουργικής σύνδεσης των οπισθίων μηριαίων με τη λεκάνη και τη σπονδυλική στήλη.
  4. Δυ-λειτουργικότητα και συνέργειες των οπισθίων μηριαίων κατά την εκτέλεση πολύ-αρθρικών κινήσεων: Σκοπός είναι η εξέταση της υπόθεσης ότι οι οπίσθιοι μηριαίοι συμμετέχουν στη μεταφορά ενέργειας ανάμεσα σε διάφορα τμήματα του σώματος μέσω της δυ-λειτουργικότητας και της συν-ενεργοποίησης με άλλους μυς.
  5. Νευρο-μηχανική της διάτασης των οπισθίων μηριαίων: Σκοπός είναι η εξέταση των μηχανισμών διάτασης των οπίσθιων μηριαίων.
Βάρος: 
2