Γεώργιος Κομσής (Ε.Δι.Π.)

Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.

Υποψ. Διδάκτορας στο Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Α.Π.Θ.

Στοιχεία